REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Bela Mesa

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „sklep"] działający pod adresem www.belamesa-sklep.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Bela Mesa spółka cywilna Grażyna Chojnacka, Piotr Przybylak w siedzibą w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 44/5, NIP: 7811899216, tel. +48.881458501, adres e-mail: biuro@belamesa.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną zastawy stołowej, czyli przede wszystkim porcelany, szkła i sztućców. Asortyment sklepu zwany jest dalej „produktami".

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawane są w złotych polskich (PLN). Cena podawana przy produktach nie zawiera kosztów dostawy.

8. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez: 

    - formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu
    - poprzez wysłanie wiadomości na adres biuro@belamesa.pl 

    - zamówienie telefoniczne pod numerem +48.735954913 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez konsumenta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. k
Konsument składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.
 
5. Promocje i oferty specjalne są przygotowywane dla limitowanej liczby sztuk danego produktu. Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego produktu.
 
6. W celu złożenia zamówienia, konsument nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.

§3

Płatności

1. Konsument ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:

74 1140 2004 0000 3102 7874 1189 (mBank); Bela Mesa Spółka Cywilna Grażyna Chojnacka, Piotr Przybylak, ul. Podolańska 44/5, 60-626 Poznań, NIP: 7811899216.  W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

3. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Konsument zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówienie z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskiej lub paczkomatów) lub udostępnia do odbioru przez konsumenta w punkcie odbioru w Poznaniu. Na terenie Poznania Sklep oferuje darmową dostawę.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym sklepu.
 
3. Sklep realizuje złożone zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 
3. Dla Zamówienia o wartości od 250 zł sklep zobowiązuje się do pokrycia kosztów dostawy.

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową konsument powinien odesłać do sklepu, na koszt sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem konsumentowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi sklep.

4. Sklep zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć produktów, wynikające z indywidualnych ustawień komputera konsumenta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres biuro@belamesa.pl w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy i zwrotu towaru, Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

4. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki towaru. 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Konsument może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).

4. Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez właściciela sklepu do realizacji przed dniem zmiany regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie właściciela sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu.
 
§10
 
Postanowienia końcowe
 
1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.