§1

Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Bela Mesa

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „sklep"] działający pod adresem www.belamesa-sklep.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Bela Mesa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56 (bud. B, z tyłu przy bramie nr 17), kod pocztowy 60-105, NIP: 7812030650, REGON 520794960, KRS 0000956233 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 570.000,00

tel. +48.735954913, adres e-mail: biuro@belamesa.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną zastawy stołowej, czyli przede wszystkim porcelany, szkła i sztućców. Asortyment sklepu zwany jest dalej „produktami".

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawane są w złotych polskich (PLN). Cena podawana przy produktach nie zawiera kosztów dostawy.

8. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

9. Produkty sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez: 

    - formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu
    - poprzez wysłanie wiadomości na adres sklep.internetowy@belamesa.pl 

    - zamówienie telefoniczne pod numerem +48.536 233 726

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez konsumenta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Konsument składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

5. Promocje i oferty specjalne są przygotowywane dla limitowanej liczby sztuk danego produktu. Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego produktu.

 

6. W celu złożenia zamówienia, konsument nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.

§3

Płatności

1. Konsument ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:

38 1050 1520 1000 0090 8151 7667 (ING Bank); Bela Mesa Sp. z o.o., ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, NIP: 7812030650.  
W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

3. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

5. Konsument zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówienie z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych 

6. Konsument może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskiej lub paczkomatów) lub udostępnia do odbioru przez konsumenta w punkcie odbioru w Poznaniu. 

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym sklepu.

 

3. Sklep realizuje złożone zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

4. Dla Zamówienia o wartości od 250 zł sklep zobowiązuje się do pokrycia kosztów dostawy., Koszty dostawy Firma kurierska - opłata online/ przelew - 18 zł, pobranie 21 zł, odbiór osobisty - bezpłatnie!


§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową konsument ma prawo go reklamować.

2. Reklamację należy zgłosić najpierw mailowo na adres sklep.internetowy@belamesa.pl wraz z opisem niezgodności, zdjęciami wad, wskazaniem nr zamówienia oraz nazwy i ilości reklamowanych produktów.

3. Po wstępnej weryfikacji reklamacji na podstawie zdjęć sklep wyśle na koszt sklepu kuriera po odbiór wadliwego towaru. Jeśli konsumentowi nie odpowiada powyższa metoda zwrotu reklamowanego towaru – może odesłać towar do sklepu na własny koszt.

4. Konsument jest odpowiedzialny za bezpieczne spakowanie paczki. Reklamacje będą rozpatrywane w odniesieniu tylko i wyłącznie do produktów zwróconych w całości.

5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni od momentu fizycznego otrzymania reklamowanych produktów.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem konsumentowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi sklep.

7. Sklep zastrzega, że

- różnice dotyczące zdjęć produktów, wynikające z indywidualnych ustawień komputera konsumenta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

  - różnice kolorystyczne w kolekcjach porcelany szkliwionych metodą szkliwienia reaktywnego nie podlegają reklamacji. W drodze porozumienia istnieje możliwość wymiany takiej porcelany na inny odcień, jeśli jest on w sklepie dostępny, i po poniesieniu kosztów transportu przez Konsumenta.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres biuro@belamesa.pl w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r (Dz. U.2014 r poz.827 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy i zwrotu towaru, Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

4. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi Konsument. 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Konsument może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).

4. Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez właściciela sklepu do realizacji przed dniem zmiany regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie właściciela sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu.

 

§10

 

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.


2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.